21 浏览

Node.js v19.4.0 发布

Node.js v19.4.0 发布。Node.js 是能够在服务器端运行 JavaScript 的开放源代码、跨平台 JavaScript 运行环境。Node.js 由 Node.js Foundation(已与 JS Foundation 合并为 OpenJS Foundation)持有和维护,亦为 Linux 基金会的项目。N...
12 浏览

Node.js 正式发布 18.13.0 带来了这些特性

Node.js 正式发布 18.13.0 带来了这些特性。Node.js 已正式发布 18.13.0 “Hydrogen” LTS 版本,此版本带来一些新功能: 重要变化 添加对外部共享 js 内置函数的支持 #44376 默认情况下,构建 Node.js 会将所有依赖项都捆绑到 Node.js 二进制文件本身。但一...